कृषि औजार उपकरण ५०% अनुदानमा वितरण सम्बन्धी मेलम्ची नगरपालिकाको जरुरी सूचना

मेलम्ची नगरपालिकामा सव-इन्जिनियर र असिस्टेन्ट सव-इन्जिनियर कर्मचारी सेवा करारमा लिने सम्बन्धी १५ दिने सूचना

कार्यालय भाडामा लिने सम्बन्धी सूचना

सर्शत अनुदान तर्फबाट नगरपालिका भित्रका विद्यालयहरुको दोर्स्रो चौमासिक निकासा सम्बन्धी सूचना

Pages