FAQs Complain Problems

Act, law and directives

Document
मेलम्ची नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७७ PDF icon आर्थिक ऐन, २०७७.pdf
मेलम्ची नगरपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७७ PDF icon विनियोजन ऐन 2077-78.pdf
मेलम्ची नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७६ PDF icon मेलम्ची नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७६.pdf
मेलम्ची नगरपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७६ PDF icon विनियोजन ऐन 2076-77.pdf
एफ.एम रेडियो संचालन तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७५ PDF icon एफ.एम रेडियो संचालन तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७५.pdf
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन र जलवायु उत्थानशील नगर निर्माणको लागि बनेको ऐन, २०७५ PDF icon DRR Act_Melamchi Municipality.pdf
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचयपत्र वितरण कार्यविधि, २०७५ PDF icon Disable person's ID Card Dis.pdf
सार्वजनिक नीजि साझेदारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन,२०७५ PDF icon सार्वजनिक नीजि साझेदारी एन.pdf
मेलम्ची नगरपालिकाको नगर प्रहरी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ PDF icon मेलम्ची नगरप्रहरी एेन2075.10.26.pdf
स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ PDF icon उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि अन्तिम , २०७५.pdf

Pages