FAQs Complain Problems

सरभाइकल क्यान्सर र प्रजनन स्वास्थ्य स्क्रिनिंङ्ग शिविर सम्बन्धि सूचना

सरभाइकल क्यान्सर र प्रजनन स्वास्थ्य स्क्रिनिंङ्ग शिविर VIA/RH Screening(महिलाहरुमा हुने पाठेघरको मुखको क्यान्सर तथा प्रजनन स्वास्थ्य स्क्रिनिंङ्ग शिविर) तपसिल बमोजिमको स्थान र समयमा हुने भएकोले सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना जारी गरिन्छ |

तपसिल:
मिति :२०७६ /०१/२५ गते
स्थान: मेलम्ची नगरपालिका एक्रिकृत सेवा केन्द्र , थकनी पिप्ले 
समय : बिहान १० बजेबाट

आयोजक : 
प्रदेश सरकार 
सामाजिक विकास मन्त्रालय 
स्वास्थ्य निर्देशनालय 
प्रदेश नं.३ , हेटौडा , नेपाल