एन, कानुन तथा निर्देशिका

Documents
मेलम्ची नगरपालिकाको सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण र प्रकाशन (कार्यविधि ) को सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ PDF icon सार्वजनिक लिखत-मेलम्ची 2075.3.27.pdf
मेलम्ची नगरपालिकाको व्यवसाय दर्ता विधेयक, २०७५ PDF icon व्यवसाय दर्ता एेन 2075-4-9.pdf
मेलम्ची नगरपालिकाको ब्याकहो लोडर संचालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ PDF icon लोडर संचालन सम्बन्धी कार्यविधि 2075.4.14.pdf
मेलम्ची नगरपालिकाको बजार अनुगमन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ,२०७५ PDF icon मेलम्ची बजार अनुगमन.pdf
मेलम्ची नगरपालिकाको सहकारीको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ,२०७५ PDF icon मेलम्ची नगरपालिकाको सहकारी एेन 2075-03-17 finallll.pdf
मेलम्ची नगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको विधेयक, २०७५ PDF icon मेलम्ची नगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको विधेयक,.pdf
प्रशासकीय कार्यबिधि नियमित गर्ने विधेयक, २०७५ PDF icon प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने विधेयक.pdf
न्यायिक समिति कार्यविधि, २०७५ PDF icon न्यायिक समिति कार्यबिेधि.pdf
मेलम्ची नगरपालिकाको आन्तरिक आय संकलन (ठेक्का बन्दोबस्त) सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ PDF icon Antarik Aaya Karyabidi 2075.pdf
विनियोजन ऐन, २०७५ PDF icon विनियोजन ऐन.pdf

Pages