FAQs Complain Problems

समाचार

एन, कानुन तथा निर्देशिका

Documents
मेलम्ची नगरपालिकाको आन्तरिक आय संकलन (ठेक्का बन्दोबस्त) सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ PDF icon Antarik Aaya Karyabidi 2075.pdf
मेलम्ची नगरपालिकाको सम्पति कर लगाउने (कार्यविधि ) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन , २०७५ PDF icon मेलम्ची नगरपालिकाको सम्पति कर लगाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन , २०७५_0.pdf
मेलम्ची नगरपालिकाको बजार अनुगमन एेन, २०७५ PDF icon मेलम्ची नगरपालिकाको बजार अनुगमन एेन, २०७५.pdf
मेलम्ची नगरपालिका, नगर कार्यपालिका (कार्यसम्पादन ) नियमावली, २०७५ PDF icon मेलम्ची नगरपालिका, नगर कार्यपालिका (कार्यसम्पादन ) नियमावली, २०७५.pdf
मेलम्ची नगरपालिकाको सहकारी ऐन, २०७५ PDF icon सहकारी एेन.pdf
“घ” वर्गको निर्माण व्यवसाय ईजाजत–पत्र सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ PDF icon घ वर्गको इजाजत सम्बन्धी कार्यविधि Final 2074-12-21.pdf
विनियोजन ऐन, २०७५ PDF icon विनियोजन ऐन.pdf
आर्थिक ऐन, २०७५ PDF icon आर्थिक ऐन.pdf
मेलम्ची नगरपालिका सडक मापदण्ड PDF icon सडक मापदण्ड.pdf
मेलम्ची नगरपालिका स्थानीय तहको विनियोजन ऐन, २०७४ PDF icon मेलम्ची नगरपालिका स्थानीय तहको विनियोजन ऐन, २०७४.pdf

Pages