FAQs Complain Problems

समाचार

एन, कानुन तथा निर्देशिका

Documents
मेलम्ची नगरपालिका नगर सभा संचालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ PDF icon मेलम्ची नगरपालिका नगर सभा संचालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४.pdf
मेलम्ची नगरपालिका नगर कार्यपालिका (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०७४ PDF icon मेलम्ची नगरपालिका नगर कार्यपालिका (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०७४.pdf
मेलम्ची नगरपालिका नगर कार्यपालिका (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ PDF icon मेलम्ची नगरपालिका नगर कार्यपालिका (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४.pdf
मेलम्ची नगरपालिका नगर कार्यपालिका बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ PDF icon मेलम्ची नगरपालिका नगर कार्यपालिका बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४.pdf
टोल विकास संस्था गठन र कार्यविधि PDF icon tol bikash gathan.pdf

Pages