अस्थाई वडा कार्यालय तथा नगरपालिका भवन तल्ला थप को आशयको सूचना