चन्द्र बहादुर तामाङ

Section: 
वडा नं. ११ , मेलम्ची