छुट तथा पुन:जाँच सर्वेक्षण कायम भएका लाभग्राहीहरुको सम्झौता सम्बन्धमा