तेस्रो नगरपरिषद सार्वजनिकरण कार्यक्रम २०७३ का केहि झलकहरु.