पुन:बोलपत्र सम्बन्धि सूचना ( MOFALD/MMSI/2073-74/03)