मेलम्ची नगर कार्यपालिकाको मिति २०७४/६/८ गतेको बैठकको निर्णयहरु