सुर्य बहादुर तामाङ

Section: 
वडा नं. ६ , तालामराङ