FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

सरभाइकल क्यान्सर र प्रजनन स्वास्थ्य स्क्रिनिंङ्ग शिविर सम्बन्धि सूचना

सरभाइकल क्यान्सर र प्रजनन स्वास्थ्य स्क्रिनिंङ्ग शिविर VIA/RH Screening(महिलाहरुमा हुने पाठेघरको मुखको क्यान्सर तथा प्रजनन स्वास्थ्य स्क्रिनिंङ्ग शिविर) तपसिल बमोजिमको स्थान र समयमा हुने भएकोले सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना जारी गरिन्छ |

Pages