सेवाहरु

सेवा प्रकार: सम्बन्धित वडा कार्यालयबाट दिने सेवाहरु

सेवा प्रकार
सम्बन्धित वडा कार्यालयबाट दिने सेवाहरु
लाग्ने समय
सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारी
वडा अध्यक्ष / वडा सचिब
सेवा दिने कार्यालय
सम्बन्धीत वडा कार्यालय
सेवा शुल्क
व्यवसायको प्रकृति अनुसार
आवश्यक कागजातहरु
 • व्यहोरा खुलेका निवेदन पत्र 
 • नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रमाणित प्रतिलिपी
 • विदेशीको हकमा राहदानी प्रमाणित प्रतिलिपि वा सम्बन्धित दुतावासको परिचय खुल्ने सिफारिस 
 • पासपोर्ट साइजको २ प्रति फोटो
 • घर बहाल सम्झौता 
 • व्यवसाय गर्ने जग्गाको जग्गाधनी प्रमाण पुर्जाको प्रतिलिपी
 • व्यवसाय रहने भवनको नक्सा पासको ईजाजत प्रतिलिपी
 • आफ्नै घर भए चालु आ.व. सम्मको मालपोत र घरजग्गा कर तिरेको रसिद 
 • स्थानीय तहको नाममा दर्ता नगरी प्यान वा अन्य निकायमा दर्ता गरी व्यवसाय दर्ता गर्नेको हकमा प्यान दर्ता वा अन्य निकायबाट जारी गरिइएको व्यवसाय प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपी
 • अन्य माग भएका कागजातहरू 
नमुना फाराम तथा अन्य
प्रक्रिया
सेवा प्रकार
सम्बन्धित वडा कार्यालयबाट दिने सेवाहरु
लाग्ने समय
सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारी
वडा अध्यक्ष / वडा सचिब
सेवा दिने कार्यालय
सम्बन्धीत वडा कार्यालय
सेवा शुल्क
नविकरण शुल्क व्यवसाय दर्ता शुल्कको ५०% (असोज मसान्त भित्र नविकरण नगराए थप २५% जरिवाना) साथै महिला तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्दा लाग्ने दस्तुरमा ५०% छुट दिइनेछ ।
आवश्यक कागजातहरु
 • व्यहोरा खुलेका निवेदन पत्र
 • नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
 • स्थानीय तहबाट दर्ता भएको व्यवसाय दर्ताको प्रमाणपत्र प्रतिलिपि
 • बहाल सम्झौताको प्रतिलिपि
 • आफ्नै घर टहरा भए चालु आ.व.सम्मको मालपोत र सम्पत्ति कर तिरेको रसिद 
   
नमुना फाराम तथा अन्य
प्रक्रिया
सेवा प्रकार
सम्बन्धित वडा कार्यालयबाट दिने सेवाहरु
लाग्ने समय
ज्येष्ठ नागरिक र एकल महिलाको हकमा चालु आ.व.को मंसिर १५ गते भित्र दर्ता गरि सक्नु पर्ने र अन्यको हकमा प्रत्येक चौमासिक अवधि भित्र दर्ता गरिसक्नुपर्ने ।
जिम्मेवार अधिकारी
वडा अध्यक्ष / वडा सचिब
सेवा दिने कार्यालय
सम्बन्धीत वडा कार्यालय
सेवा शुल्क
निःशुल्क
आवश्यक कागजातहरु
 • निवेदन सहित उमेर खुलेको नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपि 
 • ३ प्रति पासपोर्ट साइजको फोटो 
 • विधवा महिलाको हकमा पतिको मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि 
 • ६० वर्ष माथिको एकल महिलाको हकमा अविवाहित प्रमाणित प्रतिलिपि
 • सम्बन्ध विच्छेद भएका महिलाको हकमा सम्बन्ध विच्छेद प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि 
 • अति अशक्त तथा पूर्ण अपाङ्गताको हकमा परिचय पत्रको प्रतिलिपि 
 • ५ वर्ष मुनिका दलित बालबालिकाहरुको हकमा जन्म दर्ताको प्रतिलिपि 
 • पासपोर्ट साइजको फोटो ३ प्रति 
नमुना फाराम तथा अन्य
प्रक्रिया
सेवा प्रकार
सम्बन्धित वडा कार्यालयबाट दिने सेवाहरु
लाग्ने समय
सोही दिन तथा सर्जमिनको हकमा ३ दिन
जिम्मेवार अधिकारी
वडा अध्यक्ष / वडा सचिब
सेवा दिने कार्यालय
सम्बन्धीत वडा कार्यालय
सेवा शुल्क
रु १००
आवश्यक कागजातहरु
 • निवेदन साथ नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
 • नाता खुल्ने प्रमाणपत्र प्रतिलिपि 
 • सर्जमिन गरी बुझ्नु पर्ने भएमा साक्षी बस्ने ७ जनाको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि 
 • नाता प्रमाणित गर्ने व्यक्तिहरुको २ प्रति पासपोर्ट साइजको फोटो 
 • चालु आ.व.सम्मको मालपोत र सम्पत्ति कर तिरेको रसिद 
नमुना फाराम तथा अन्य
प्रक्रिया
सेवा प्रकार
सम्बन्धित वडा कार्यालयबाट दिने सेवाहरु
लाग्ने समय
सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारी
वडा अध्यक्ष / वडा सचिब
सेवा दिने कार्यालय
सम्बन्धीत वडा कार्यालय
सेवा शुल्क
मेलम्ची नगरपालिकाको आर्थिक ऐनको अनुसूची–१ मा उल्लेखित दर बमोजिमको कर लाग्नेछ ।
आवश्यक कागजातहरु
 • व्यहोरा खुलेका निवेदन
 • जग्गाधनी प्रमाण पुर्जाको प्रतिलिपि
 • भवन नक्सा स्वीकृत ईजाजत पत्र 
 • भवन /जग्गा खरिद गरेको भए मालपोतवाट रजिष्टे«शन पारित लिखितको प्रतिलिपि
 • स्थानीय तहको नाममा घोषणा हुनुपुर्व निर्माण भएका भवनका हकमा नापी नक्सा वा स्थलगत प्राविधिक प्रतिवेदन
 • नागरिकताको प्रतिलिपि
 • चालु आ.व.सम्मको मालपोत र सम्पत्ति कर तिरेको रसिद 
नमुना फाराम तथा अन्य
प्रक्रिया
सेवा प्रकार
सम्बन्धित वडा कार्यालयबाट दिने सेवाहरु
लाग्ने समय
सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारी
वडा अध्यक्ष / वडा सचिब
सेवा दिने कार्यालय
सम्बन्धीत वडा कार्यालय
सेवा शुल्क
मेलम्ची नगरपालिकाको आर्थिक ऐनको अनुसूची–२ मा उल्लेखित दर बमोजिमको कर लाग्नेछ ।
आवश्यक कागजातहरु
 • व्यहोरा खुलेका निवेदन
 • जग्गाधनी प्रमाण पुर्जाको प्रतिलिपि
 • नागरिकताको प्रतिलिपि
 • चालु आ.व.सम्मको मालपोत र सम्पत्ति कर तिरेको रसिद 
नमुना फाराम तथा अन्य
प्रक्रिया
सेवा प्रकार
सम्बन्धित वडा कार्यालयबाट दिने सेवाहरु
लाग्ने समय
सोही दिन तथा सर्जमिनको हकमा ३ दिन
जिम्मेवार अधिकारी
वडा अध्यक्ष / वडा सचिब
सेवा दिने कार्यालय
सम्बन्धीत वडा कार्यालय
सेवा शुल्क
रु १००
आवश्यक कागजातहरु
 • निवेदन पत्र 
 • दुलाहा दुलहीको नागरिकता÷जन्म दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
 • दुलहीको नागरिकता नभएमा बाबु÷आमा वा दाजु÷भाईको नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि
 • चालु आ.व.सम्मको मालपोत  र सम्पत्ति कर तिरेको रसिद 
नमुना फाराम तथा अन्य
प्रक्रिया
सेवा प्रकार
सम्बन्धित वडा कार्यालयबाट दिने सेवाहरु
लाग्ने समय
सोही दिन तथा सर्जमिनको हकमा ३ दिन
जिम्मेवार अधिकारी
वडा अध्यक्ष / वडा सचिब
सेवा दिने कार्यालय
सम्बन्धीत वडा कार्यालय
सेवा शुल्क
रु १००
आवश्यक कागजातहरु
 • निवेदन पत्र 
 • अदालतबाट सम्बन्ध बिच्छेद भएको फैसलाको प्रमाणति प्रतिलिपि 
 • पती पत्नीको नागरिकताको प्रतिलिपि
 • केटाको स्थायी ठेगाना सम्बन्धित वडाको हुनुपर्ने 
नमुना फाराम तथा अन्य
प्रक्रिया
सेवा प्रकार
सम्बन्धित वडा कार्यालयबाट दिने सेवाहरु
लाग्ने समय
सोही दिन तथा सर्जमिनको हकमा ३ दिन
जिम्मेवार अधिकारी
वडा अध्यक्ष / वडा सचिब
सेवा दिने कार्यालय
सम्बन्धीत वडा कार्यालय
सेवा शुल्क
रु १००
आवश्यक कागजातहरु
 • निवेदन पत्र 
 • मृतकको नागरिकता र सूचना दिन आउँनेको नागरिकता 
 • मृतकसंग सम्बन्ध जोडिने कागजात
 • अविवाहित मृतकको हकमा स्थानीय सर्जमिन मुचुल्का
 • मृतकको नागरिकता नभएको हकमा जन्म दर्ता वा स्लगत सर्जमिन मुचुल्का 
 • सूचना दिने व्यक्तिको नागरिकता नभएमा स्थानीय सर्जमिन मुचुल्का
नमुना फाराम तथा अन्य
प्रक्रिया
सेवा प्रकार
सम्बन्धित वडा कार्यालयबाट दिने सेवाहरु
लाग्ने समय
सोही दिन तथा सर्जमिनको हकमा ३ दिन
जिम्मेवार अधिकारी
वडा अध्यक्ष / वडा सचिब
सेवा दिने कार्यालय
सम्बन्धीत वडा कार्यालय
सेवा शुल्क
रु १००
आवश्यक कागजातहरु
 • निवेदन पत्र 
 • बाबु आमाको नजागरिकता
 • अस्पतालमा जन्म भएको हकमा सम्बन्धित अस्पतालले जन्म प्रमाणित गरेको परिचयपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि
 • चालु आ.व.सम्मको मालपोत वा सम्पत्ति कर तिरेको रसिद 
नमुना फाराम तथा अन्य
प्रक्रिया
सेवा प्रकार
सम्बन्धित वडा कार्यालयबाट दिने सेवाहरु
लाग्ने समय
सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारी
वडा अध्यक्ष / वडा सचिब
सेवा दिने कार्यालय
सम्बन्धीत वडा कार्यालय
सेवा शुल्क
रु २००
आवश्यक कागजातहरु
 • नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र निवेदन पत्र 
 • नक्शा पास वा नामासरी नक्शा भएको प्रमाणको प्रतिलिपि 
 • जग्गा धनी प्रमाण पूर्जाको प्रतिलिपि 
 • हकभोगको श्रोत खुल्ने कागजात 
 • चालु आ.व. सम्मको मालपोत वा घर जग्गा कर वा सम्पत्ति कर र घर बहाल कर तिरेको रसिद
   
नमुना फाराम तथा अन्य
प्रक्रिया
सेवा प्रकार
सम्बन्धित वडा कार्यालयबाट दिने सेवाहरु
लाग्ने समय
सोही दिन तथा सर्जमिनको हकमा ३ दिन
जिम्मेवार अधिकारी
वडा अध्यक्ष / वडा सचिब
सेवा दिने कार्यालय
सम्बन्धीत वडा कार्यालय
सेवा शुल्क
नगरिकता रु. १००।– नगरिकता प्रतिलिपि रु. १५०।–
आवश्यक कागजातहरु
 • निवेदन पत्र र आमा बुबाको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि 
 • जन्म दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि 
 • विवाहित महिलाको हकमा पति र आमा वा बुबाको मध्ये एक जनाको नागरिकता एवं विवाह दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि 
 • विद्यार्थीको हकमा उमेर खुलेको शैक्षिक प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।
 • बसाई सराई आएको हकमा बसाई सराई प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि 
 • दुबै कान देखिने पासपोर्ट साइजको २ प्रति फोटो 
 • चालु आ.व. सम्मको मालपोत र सम्पत्ति कर तिरेको रसिद 
 • कर्मचारी परिवारको हकमा सम्बन्धित कार्यालयको सिफारिस 
 • प्रतिलिपि नागरिकताको हकमा पुरानो नागरिकताको प्रतिलिपि 
   
नमुना फाराम तथा अन्य
प्रक्रिया
सेवा प्रकार
सम्बन्धित वडा कार्यालयबाट दिने सेवाहरु
लाग्ने समय
सोही दिन तथा सर्जमिनको हकमा ३ दिन
जिम्मेवार अधिकारी
वडा अध्यक्ष / वडा सचिब
सेवा दिने कार्यालय
सम्बन्धीत वडा कार्यालय
सेवा शुल्क
रु ५००
आवश्यक कागजातहरु
 • निवेदन पत्र र अङ्गिकृत नागरिक प्राप्त गर्न खोजेको स्पष्ट आधार ।
 • साविक मुलुकको नागरिकता परित्याग गरेको वा परित्याग गर्न कारवाही चलाएको पुष्टि गर्ने कागजातहरु 
 • नेपालमा १५ वर्ष देखि कुनै व्यवसाय वा काम गरी बसेको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि 
 • वैवाहिक अंङ्गिकृत नागरिकताको लागि विवाह दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, सम्बन्धित देशको आधिकारीक प्रमाणपत्रहरु ।
 • नेपाली भाष लेख्न र बोल्न जान्ने प्रमाण वा कागजातहरु 
 • पासपोर्ट साइजको फोटो ३ प्रति 
 • चालु आ.व. सम्मको मालपोत र सम्पत्ति कर तिरेको रसिद 
नमुना फाराम तथा अन्य
प्रक्रिया
सेवा प्रकार
सम्बन्धित वडा कार्यालयबाट दिने सेवाहरु
लाग्ने समय
सोही दिन तथा सर्जमिनको हकमा ३ दिन
जिम्मेवार अधिकारी
वडा अध्यक्ष / वडा सचिब
सेवा दिने कार्यालय
सम्बन्धीत वडा कार्यालय
सेवा शुल्क
रु. २००
आवश्यक कागजातहरु
 • घर जग्गा नामासरी सम्बन्धी विस्तृत विवरण खुलेको निवेदन ।
 • निवेदनकको नागररिकताको प्रतिलिपि 
 • मृतक र निवेदनकको नाता प्रमाणित प्रतिलिपि
 • जग्गाधनी प्रमाण पूर्जाको प्रतिलिपि 
 • सर्जमिन मुचुल्का गरी बुझ्नुपर्ने भए सर्जिमिनको साक्षी बस्नेहरुको नागरिकताको प्रतिलिप
 • चालु आ.व. सम्मको मालपोत र सम्पत्ति कर तिरेको रसिद
   
नमुना फाराम तथा अन्य
प्रक्रिया
सेवा प्रकार
सम्बन्धित वडा कार्यालयबाट दिने सेवाहरु
लाग्ने समय
सोही दिन तथा सर्जमिनको हकमा ३ दिन
जिम्मेवार अधिकारी
वडा अध्यक्ष / वडा सचिब
सेवा दिने कार्यालय
सम्बन्धित वडा कार्यालय
सेवा शुल्क
०.५ प्रतिशत
आवश्यक कागजातहरु
 • व्यहोरा खुलेका निवेदन
 • नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
 • पासपोर्ट साइजको २ प्रति फोटो
 • जग्गाधनी प्रमाण पुर्जाको प्रतिलिपि ÷ घरको नक्सा समेत 
 • व्यवसाय भए व्यवसाय दर्ताको प्रतिलिपि
 • वडाको सिफारिस 
 • चालु आ.वको मालपोत तिरेको रसिद
 • चालु आ.व.को सम्पत्ति कर तिरेको रसिद
नमुना फाराम तथा अन्य
प्रक्रिया

सेवा प्रकार: भवन

सेवा प्रकार
भवन
लाग्ने समय
सोही दिन तथा सर्जमिनको हकमा ३ दिन
जिम्मेवार अधिकारी
भवन शाखा
सेवा दिने कार्यालय
मेलम्ची नगरपालिकाको भवन शाखा
सेवा शुल्क
मेलम्ची नगरपालिकाको आर्थिक ऐनको अनुसूची–११ मा उल्लेखित दर बमोजिम
आवश्यक कागजातहरु
 • व्यहोरा खुलेका निवेदन
 • भवनको नक्सा 
 • भवन बन्ने जग्गाको लालपुर्जा ÷ अरूको हक भोगको जग्गामा भवन निर्माण गर्ने भए निजको हक भोगको कित्ता सहित मञ्जुरीको लिखत
 • भवनको क्तचगअतगचब िम्भकष्नल 
 • निर्माण सुपरीवेक्षण गर्ने प्राविधिक संग भएको सम्झौता
 • नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
 • सर्जमिन मुचुल्का 
नमुना फाराम तथा अन्य
प्रक्रिया
सेवा प्रकार
भवन
लाग्ने समय
१ महिना
जिम्मेवार अधिकारी
भवन शाखा
सेवा दिने कार्यालय
मेलम्ची नगरपालिकाको भवन शाखा
सेवा शुल्क
मेलम्ची नगरपालिकाको आर्थिक ऐनको अनुसूची–११ मा उल्लेखित दर बमोजिम वर्ग फिटको आधारमा ।
आवश्यक कागजातहरु
 •     व्यहोरा खुलेका निवेदन पत्र 
 •     नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रमाणित प्रतिलिपी
 •     जग्गा धनि प्रमाण पुर्जाको प्रतिलिपी
 •     फायल नक्साको प्रतिलिपी
 •     चालु बर्षको सम्पत्ति करको रसिद
 •     स्वीकृत  कन्सल्टेन्सीवाट  तयार  गरेको  घर÷कम्पाउण्डको नक्सा ४ प्रति
 •     जग्गा नापजाँच गरेको अमिनको प्रतिवेदन
नमुना फाराम तथा अन्य
प्रक्रिया

सेवा प्रकार: योजना

सेवा प्रकार
योजना
लाग्ने समय
सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारी
योजना शाखा /लेखा शाखा
सेवा दिने कार्यालय
मेलम्ची नगरपालिकाको योजना शाखा /लेखा शाखा
सेवा शुल्क
निःशुल्क
आवश्यक कागजातहरु
 • उपभोक्ता समितिको निवेदन
 • उपभोक्ता समितिको बैठकको निर्णय
 • योजना अनुगमन समितिको निर्णय
 • बिल भरपाई
 • योजना शाखाको सिफारिस 
 • प्राविधिकले तयार गरेको मुल्यांकन बिल
 • कार्य सम्पन्न भएको योजना स्थलको फोटो 
 • वडा कार्यालयको सिफारिस
 • योजना सम्झौताका सबै कागजातहरु
 • अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण समितिले भुक्तानीका लागि गरेको निर्णयको प्रतिलिपि 
 • कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन
नमुना फाराम तथा अन्य
प्रक्रिया
सेवा प्रकार
योजना
लाग्ने समय
सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारी
योजना शाखा /लेखा शाखा
सेवा दिने कार्यालय
मेलम्ची नगरपालिकाको योजना शाखा /लेखा शाखा
सेवा शुल्क
निःशुल्क
आवश्यक कागजातहरु
 • उपभोक्ता समितिको निवेदन तथा निर्णय प्रतिलिपि 
 • योजना शाखाको सिफारिस 
 • बिल भरपाई
 • प्राविधिकले तयार गरेको मुल्यांकन तथा रनिङ्ग कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन
 • कार्य भइरहेको अवस्थाका फोटाहरु
 • वडा कार्यालयको सिफारिस
नमुना फाराम तथा अन्य
प्रक्रिया

सेवा प्रकार: प्रशासन

सेवा प्रकार
प्रशासन
लाग्ने समय
सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारी
महिला तथा बालबालिका शाखा
सेवा दिने कार्यालय
मेलम्ची नगरपालिकाको महिला तथा बालबालिका शाखा
सेवा शुल्क
निशुल्क
आवश्यक कागजातहरु
 • ६० वर्ष उमेर पूरा भएका नेपाली नागरिकको नागरिकताको प्रतिलिपि 
 • निवेदन सहित ३ प्रति पासपोर्ट साइजको फोटो 
नमुना फाराम तथा अन्य
प्रक्रिया

Pages