सूचना तथा समाचार

निशुल्क नक्सा निर्माण तथा नक्सापासका लागी प्राविधिक जनशक्ति सेवा करारमा लिने सम्बन्धी १५ दिने सूचना

मेलम्ची नगरपालिका भित्रका विद्यालयका खातामा शिक्षकहरुको चाैमासिक तलब र चाडवाड खर्च निकाशाकाे विवरण

हलुका सवारी साधन भाडामा लिने सम्बन्धी मेलम्ची नगरपालिकाकाे सूचना

Pages