FAQs Complain Problems

समाचार

Act, law and directives

Document
मेलम्ची नगरपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०७५ PDF icon Prashasanik Karya niyamit.pdf
मेलम्ची नगरपालिकाको शिक्षालाई व्यवस्थित गर्न बनेको ऐन २०७५ को प्रथम संशोधन PDF icon शिक्षा ऐन first Ammenden.pdf
मेलम्ची नगरपालिकाको सहकारी ऐन २०७५ को प्रथम संशोधन PDF icon सहकारी ऐन पहिलो संसोधन.pdf
मेलम्ची नगरपालिकाको वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन,२०७६ PDF icon स्थानीय वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन.pdf
मेलम्ची नगरपालिकाको संस्था दर्ता ऐन, २०७६ PDF icon Sanstha darta Ain.pdf
मेलम्ची नगरपालिका शिक्षा ऐन,२०७५ मा दोस्रो संशोधन गर्न बनेको ऐन PDF icon Nagar Shikasha Ain 2nd ammendment rajpatra final.pdf
मेलम्ची नगरपालिकाको स्वास्थ्य तथा सरसफाई सम्बन्धी ऐन ,२०७६ PDF icon Health Ain.pdf
मेलम्ची नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७७ PDF icon आर्थिक ऐन, २०७७.pdf
मेलम्ची नगरपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७७ PDF icon विनियोजन ऐन 2077-78.pdf
मेलम्ची नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७६ PDF icon मेलम्ची नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७६.pdf

Pages