FAQs Complain Problems

Act, law and directives

Document
विनियोजन ऐन, २०७५ PDF icon विनियोजन ऐन.pdf
आर्थिक ऐन, २०७५ PDF icon आर्थिक ऐन.pdf
मेलम्ची नगरपालिका सडक मापदण्ड PDF icon सडक मापदण्ड.pdf
मेलम्ची नगरपालिका स्थानीय तहको विनियोजन ऐन, २०७४ PDF icon मेलम्ची नगरपालिका स्थानीय तहको विनियोजन ऐन, २०७४.pdf
मेलम्ची नगरपालिका नगर सभा संचालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ PDF icon मेलम्ची नगरपालिका नगर सभा संचालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४.pdf
मेलम्ची नगरपालिका नगर कार्यपालिका (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०७४ PDF icon मेलम्ची नगरपालिका नगर कार्यपालिका (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०७४.pdf
मेलम्ची नगरपालिका नगर कार्यपालिका (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ PDF icon मेलम्ची नगरपालिका नगर कार्यपालिका (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४.pdf
मेलम्ची नगरपालिका नगर कार्यपालिका बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ PDF icon मेलम्ची नगरपालिका नगर कार्यपालिका बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४.pdf

Pages