FAQs Complain Problems

समाचार

Act, law and directives

Document
मेलम्ची नगरपालिका, नगर कार्यपालिका (कार्यसम्पादन ) नियमावली, २०७५ PDF icon मेलम्ची नगरपालिका, नगर कार्यपालिका (कार्यसम्पादन ) नियमावली, २०७५.pdf
मेलम्ची नगरपालिकाको सहकारी ऐन, २०७५ PDF icon सहकारी एेन.pdf
“घ” वर्गको निर्माण व्यवसाय ईजाजत–पत्र सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ PDF icon घ वर्गको इजाजत सम्बन्धी कार्यविधि Final 2074-12-21.pdf
विनियोजन ऐन, २०७५ PDF icon विनियोजन ऐन.pdf
आर्थिक ऐन, २०७५ PDF icon आर्थिक ऐन.pdf
मेलम्ची नगरपालिका सडक मापदण्ड PDF icon सडक मापदण्ड.pdf
मेलम्ची नगरपालिका स्थानीय तहको विनियोजन ऐन, २०७४ PDF icon मेलम्ची नगरपालिका स्थानीय तहको विनियोजन ऐन, २०७४.pdf
मेलम्ची नगरपालिका नगर सभा संचालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ PDF icon नगर सभा सञ्चालन कार्यविधि २०७४.pdf
मेलम्ची नगरपालिका नगर कार्यपालिका (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०७४ PDF icon मेलम्ची नगरपालिका नगर कार्यपालिका (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०७४.pdf
मेलम्ची नगरपालिका नगर कार्यपालिका (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ PDF icon मेलम्ची नगरपालिका नगर कार्यपालिका (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४.pdf

Pages