FAQs Complain Problems

एन, कानुन तथा निर्देशिका

Documents
मेलम्ची नगरपालिका शिक्षा ऐन,२०७५ मा दोस्रो संशोधन गर्न बनेको ऐन PDF icon Nagar Shikasha Ain 2nd ammendment rajpatra final.pdf
मेलम्ची नगरपालिकाको स्वास्थ्य तथा सरसफाई सम्बन्धी ऐन ,२०७६ PDF icon Health Ain.pdf
मेलम्ची नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७७ PDF icon आर्थिक ऐन, २०७७.pdf
मेलम्ची नगरपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७७ PDF icon विनियोजन ऐन 2077-78.pdf
मेलम्ची नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७६ PDF icon मेलम्ची नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७६.pdf
मेलम्ची नगरपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७६ PDF icon विनियोजन ऐन 2076-77.pdf
एफ.एम रेडियो संचालन तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७५ PDF icon एफ.एम रेडियो संचालन तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७५.pdf
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन र जलवायु उत्थानशील नगर निर्माणको लागि बनेको ऐन, २०७५ PDF icon DRR Act_Melamchi Municipality.pdf
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचयपत्र वितरण कार्यविधि, २०७५ PDF icon Disable person's ID Card Dis.pdf
सार्वजनिक नीजि साझेदारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन,२०७५ PDF icon सार्वजनिक नीजि साझेदारी एन.pdf

Pages