FAQs Complain Problems

ज्येष्ठ नागरिक परिचय पत्रको लागि आवश्यक कागजातहरु के -के हुन ?

  • ६० वर्ष उमेर पूरा भएका नेपाली नागरिकको नागरिकताको प्रतिलिपि 
  • निवेदन सहित ३ प्रति पासपोर्ट साइजको फोटो