FAQs Complain Problems

चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

दस्तावेज
मंसिर महिनासम्मको खर्चको फाँटबारी PDF icon मंसिर महिना खर्चको फाँटबारी.pdf
आन्तरिक आय संकलन प्रगती विवरण आ.व २०७९/८० प्रथम चौमासिक PDF icon IMG_0002.pdf
आ.व.२०७८.०७९ तेस्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन PDF icon आ व २०७८.०७९ तेश्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन.pdf
आ.व.२०७८/०७९ दोस्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन PDF icon आ व २०७८.०७९ दोश्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन.pdf
आ.व.२०७८.०७९ प्रथम चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन PDF icon आ.व.२०७८.०७९ प्रथम चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन.pdf
आ.व २०७७-७८ को तेस्रो चोमासिकको श्रोतगत बजेट तथा खर्च PDF icon Third_Trimster 2077-78.pdf
आ.व २०७७-७८ को दोस्रो चोमासिकको श्रोतगत बजेट तथा खर्च PDF icon Second_Trimster 2077-78.pdf
आ.व २०७७-७८ को प्रथम चोमासिकको श्रोतगत बजेट तथा खर्च PDF icon first_trimster 2077-78.pdf
२०७६ को तेस्रो चौमासिक आम्दानि खर्च विवरण PDF icon २०७६ चौमासिक विवरण.pdf
आ.व २०७६/७७ को दोस्रो चौमासिक प्रगति विवरण PDF icon दोश्रो चौमासिक प्रतिबेदन-2-11.pdf