FAQs Complain Problems

चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

दस्तावेज
मेलम्ची नगरपालिकाको दोश्रो चौमासिक प्रगति विवरण PDF icon मेलम्ची नगरपालिकाको दोश्रो चौमासिक प्रगति विवरण.pdf
चैत्र महिनाको खर्चको फाँटबारी PDF icon चैत्र महिनाको खर्चको फाँटबारी.pdf
फागुन महिनाको खर्चको फाँटबारी PDF icon २०७९ फाल्गुण महिनासम्मको खर्चको फाँटबारी (1).pdf
मंसिर महिनासम्मको खर्चको फाँटबारी PDF icon मंसिर महिना खर्चको फाँटबारी.pdf
आन्तरिक आय संकलन प्रगती विवरण आ.व २०७९/८० प्रथम चौमासिक PDF icon IMG_0002.pdf
आ.व.२०७८.०७९ तेस्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन PDF icon आ व २०७८.०७९ तेश्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन.pdf
आ.व.२०७८/०७९ दोस्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन PDF icon आ व २०७८.०७९ दोश्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन.pdf
आ.व.२०७८.०७९ प्रथम चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन PDF icon आ.व.२०७८.०७९ प्रथम चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन.pdf
आ.व २०७७-७८ को तेस्रो चोमासिकको श्रोतगत बजेट तथा खर्च PDF icon Third_Trimster 2077-78.pdf
आ.व २०७७-७८ को दोस्रो चोमासिकको श्रोतगत बजेट तथा खर्च PDF icon Second_Trimster 2077-78.pdf

Pages