FAQs Complain Problems

समाचार

स्थानीय तह वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कन (FRA) को नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा

मेलम्ची नगरपालिकाले आ.व २०७९/८० मा स्थानीय तह वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कन (FRA) मा जिल्ला समन्वय समितिको मूल्याङ्कन पश्चात ९४.५% अंक प्राप्त गरेको छ ।

मूल्याङ्कन विषयक्षेत्रहरु

योजना, बजेट तथा कार्यक्रम व्यवस्थापन- १००%

कार्यान्वयन क्षमता तथा व्यवस्थापन - ९४.८३%

लेखाङ्कन तथा प्रतिवेदन - ९४.१२%

अनुगमन, मुल्यांकन तथा लेखापरीक्षण - ९३.७५%

राजस्व व्यवस्थापन - ८८.२४%

थप जानकारीको लागिः https://fra.mofaga.gov.np/details?gnid=30205