FAQs Complain Problems

समाचार

स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन (LISA)

मेलम्ची नगरपालिकाले आ.व २०७८/७९ मा स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन (LISA) मा ८६% अंक दाबि गरेको छ ।

स्व-मूल्याङ्कन विषयक्षेत्रहरु

शासकीय प्रवन्ध - ९४.४४%

संगठन तथा प्रशासन- ९३.७५%

वार्षिक बजेट तथा योजना व्यवस्थापन- ८१.८२%

वित्तीय एवम् आर्थिक व्यवस्थापन- ८८.६४%

सेवा प्रवाह - ८७.५%

न्यायिक कार्य सम्पादन- १००%

भौतिक पूर्वाधार- ८२.६९%

सामाजिक समावेशीकरण- ८५%

वातावरण संरक्षण तथा विपद व्यवस्थापन - ७२.२२%

सहकार्य र समन्वय - ७५%

थप जानकारी को लागिः https://lisa.mofaga.gov.np/home