FAQs Complain Problems

स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन (LISA) को नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा

मेलम्ची नगरपालिकाले आ.व २०७९/८० मा स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन (LISA) मा ९०.७५% अंक दाबि गरेको छ ।

स्व-मूल्याङ्कन विषयक्षेत्रहरु

शासकीय प्रवन्ध - ९४.४४%

संगठन तथा प्रशासन- ९३.७५%

वार्षिक बजेट तथा योजना व्यवस्थापन- १००%

वित्तीय एवम् आर्थिक व्यवस्थापन- ९७.७३%

सेवा प्रवाह -९६.८८%

न्यायिक कार्य सम्पादन- १००%

भौतिक पूर्वाधार- ८८.४६%

सामाजिक समावेशीकरण- ७०%

वातावरण संरक्षण तथा विपद व्यवस्थापन - ७७.७८%

सहकार्य र समन्वय - ८३.३३%

थप जानकारी को लागिः https://lisa.mofaga.gov.np/details/local/30205