FAQs Complain Problems

वडालाई सूचना / परिपत्र

सूचना टाँस गरिदिने सम्बन्धमा !!!

मेलम्ची नगरपालिकाको अनाथ तथा जोखिमयुक्त बालबालिकाको लागि सामाजिक सूरक्षा कार्यक्रम संचालन ऐन,२०७५ बमोजिम लाभग्राहीहरुलाई अनुदान रकम वितरण गर्नुपर्ने भएकोले सम्बन्धित सबैको लागि यो सूचना जारी गरिएको छ ।

Pages